ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร
ข่าวสาร

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องทำอย่างไร

ป้ายทะเบียนรถหาย จะขอใหม่ ต้องทำอย่างไร? หาก ป้ายทะเบียนรถหาย ถ้าต้องการขอใหม่ ให้ไปติดต่อ ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่ต้องแจ้งความแต่อย่างได เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ระยะเวลาดำเนินการ ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้ *รถอยู่ในระหว่างผ่อนชำระ ติดต่อไฟแนนซ์ให้ดำเนินการแทนหรือวางมัดจำยืมคู่มือจดทะเบียนตัวจริงมาดำเนินการเอง **ป้ายทะเบียนชำรุด ดำเนินการเหมือนกัน แต่ในวันรับแผ่นป้ายใหม่ ต้องส่งคืนแผ่นป้ายที่ชำรุดด้วย หากต้องการมองหาป้ายทะเบียนรถ ทางเรา ขายทะเบียนรถ […]